Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan door ADAMS CLASSIC CARS, gedaan aan en/of aangegaan met een koper cq derden, hierna te noemen "wederpartij".

 1. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.
 2. Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wederpartij kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.
 3. De wederpartij verplicht zich tot afname van speciaal voor hem bestelde producten en/of zaken. Speciaal door ADAMS CLASSIC CARS bestelde producten en/of zaken worden door ADAMS CLASSIC CARS na levering niet retour genomen.
 4. Retourzendingen kunnen slechts binnen 8 dagen franco worden ontvangen. ADAMS CLASSIC CARS moet hiermee akkoord zijn gegaan. ADAMS CLASSIC CARS behoudt zich het recht voor om bij creditering van de retour gezonden producten en/of zaken 20% van de verkoopprijs aan de wederpartij in rekening te brengen.
 5. ADAMS CLASSIC CARS behoudt zich te allen tijde het recht voor orders, zonder opgave van redenen, te weigeren.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch binden ADAMS CLASSIC CARS niet.
 2. Indien geen schriftelijke overeenkomst door ADAMS CLASSIC CARS is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van ADAMS CLASSIC CARS dan wel de afleveringsbon dan wel de factuur van ADAMS CLASSIC CARS als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens ADAMS CLASSIC CARS aangebracht, die hogere kosten veroorzaken kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
 4. ADAMS CLASSIC CARS is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen.

Artikel 3 - Prijzen

 1. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 2. Alle door ADAMS CLASSIC CARS genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Voor bestellingen beneden een bedrag van € 25,00 wordt door ADAMS CLASSIC CARS € 5,00 aan behandelingskosten in rekening gebracht.
 4. Alle prijzen luiden in Nederlandse valuta en zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer en verzekering, kosten van montagewerkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Bij stijging van de prijzen, die van importeurs en toeleveranciers van ADAMS CLASSIC CARS daaronder begrepen, en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voordoende na het totstandkomen van de overeenkomst tussen partijen, is ADAMS CLASSIC CARS gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig vorenbedoelde stijging.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de werkplaatsuurtarieven niet begrepen in de prijzen van materialen, onderdelen en kosten van derden.
 7. Prijzen zijn berekend voor levering af de vestigingsplaats van ADAMS CLASSIC CARS. Bij aflevering elders op verzoek van de wederpartij zijn de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening.

Artikel 4 - Levering

 1. Levering geschiedt af vestigingsplaats ADAMS CLASSIC CARS, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Vanaf het tijdstip dat de wederpartij is meegedeeld dat de verkochte zaak voor aflevering gereed staat is de zaak voor rekening en risico van de wederpartij en wordt deze door ADAMS CLASSIC CARS voor hem gehouden. Indien de producten cq zaak niet binnen 5 werkdagen na dat tijdstip is afgehaald, is ADAMS CLASSIC CARS gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het in zijn bedrijf of ter plaatse geldend tarief.
 3. Verzending en vervoer van producten en zaken geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.
 4. Levering anders dan af vestigingsplaats ADAMS CLASSIC CARS geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de wederpartij onder rembours. De levering geschiedt per Pakketdienst of Vrachtdienst.
 5. Het risico van het door ADAMS CLASSIC CARS ter reparatie of anderszins onder zijn beheer aanvaarde zaken blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid van ADAMS CLASSIC CARS, bij de wederpartij.

Artikel 5 - Levertijden

 1. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als definitieve termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vervroegde levering is te allen tijde toegestaan.
 2. Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal ADAMS CLASSIC CARS de wederpartij tijdig van tevoren meedelen wanneer de zaken voor levering gereed staan dan wel kunnen worden afgeleverd.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Totdat alle vorderingen die ADAMS CLASSIC CARS heeft of zal verkrijgen op de wederpartij, uit welke hoofde ook, volledig zijn betaald, blijven de geleverde producten en/of zaken voor rekening en risico van de wederpartij en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, uitsluitend eigendom van ADAMS CLASSIC CARS.
 2. De wederpartij is niet bevoegd deze producten en/of zaken aan derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen.
 3. Ingeval de wederpartij enige verplichting uit een met ADAMS CLASSIC CARS gesloten overeenkomst niet nakomt, is deze laatste zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de producten en/of zaken terug te nemen, terwijl de wederpartij verplicht is de producten en/of zaken alsdan op eerste afroep franco aan ADAMS CLASSIC CARS te retourneren. Ingeval ADAMS CLASSIC CARS een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud word/worden de overeenkomsten ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van ADAMS CLASSIC CARS tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest.
 4. De wederpartij is verplicht ADAMS CLASSIC CARS terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op producten en/of zaken waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.
 5. Mocht te eniger tijd blijken dat de wederpartij niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, dan is deze een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd gelijk aan tweemaal het factuurbedrag met een minimum van € 227,-- per handeling.

Artikel 7 - Betaling

 1. Betalingen dienen bij vooruitbetaling of contant bij levering te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling zonder korting of verrekening op een door ADAMS CLASSIC CARS aangegeven rekeningnummer en in een door ADAMS CLASSIC CARS aangegeven valuta binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden. De kosten van overboeking op het door ADAMS CLASSIC CARS aangegeven rekeningnummer zijn voor rekening van de wederpartij.
 3. ADAMS CLASSIC CARS is te allen tijde gerechtigd de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de factuurprijs van de wederpartij te vorderen.
 4. ADAMS CLASSIC CARS is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
 5. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de wederpartij zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met 1,5% op maandbasis, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.
 6. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en pr-processuele kosten, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 7. ADAMS CLASSIC CARS is te allen tijde gerechtigd, alvorens zijn verplichtingen na te komen, naar zijn oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij, indien naar het oordeel van ADAMS CLASSIC CARS de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheden te stellen, geeft ADAMS CLASSIC CARS het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van onkosten en winstderving.

Artikel 8 - Vervangen onderdelen

 1. De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de reparatieopdracht eigendom van ADAMS CLASSIC CARS, zonder dat de wederpartij op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 9 - Statiegeld onderdelen
Voor alle verkopen van ADAMS CLASSIC CARS waarbij de oude onderdelen ingeruild moeten worden gelden de volgende voorwaarden:

 1. Het in te ruilen onderdeel moet identiek zijn aan het te leveren artikel, tenzij met ADAMS CLASSIC CARS anders is overeengekomen;
 2. Het in te ruilen artikel moet schoon en droog worden aangeleverd. Dit wil zeggen vrij van olie en vet;
 3. Indien het te leveren artikel door ADAMS CLASSIC CARS aan u in de originele verpakking werd toegezonden, dient het in te ruilen artikel in dezelfde verpakking door u te worden teruggezonden. Het terugzenden van het in te ruilen artikel aan ADAMS CLASSIC CARS dient franco te geschieden;
 4. In alle gevallen moet u een kopie van de factuur kunnen tonen of meezenden. Alleen in bovengenoemde gevallen kan ADAMS CLASSIC CARS het door u betaalde statiegeld terugbetalen. Zodra u of derden het onderdeel uit elkaar hebben gehaald, is ADAMS CLASSIC CARS niet meer aansprakelijk.

Artikel 10 - Niet-toerekenbare tekortkoming

 1. Indien ADAMS CLASSIC CARS door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is ADAMS CLASSIC CARS gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan hij dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven reparatie- en/of levertijd. De wederpartij kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade daaronder begrepen gevolgschade, of interessen doen gelden.
 2. Indien ADAMS CLASSIC CARS bij het intreden van een niet-toerekenbare tekortkoming reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is ADAMS CLASSIC CARS gerechtigd de reeds geleverde zaken c.q. verrichte diensten afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden de desbetreffende facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 3. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zoals o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van ADAMS CLASSIC CARS afhankelijk is, zoals de niet- of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door ADAMS CLASSIC CARS zijn ingeschakeld.

Artikel 11 - Reclame

 1. Reclames ter zake van door ADAMS CLASSIC CARS geleverde zaken of door hem verrichte diensten dienen binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen 3 dagen bij ADAMS CLASSIC CARS te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. Deze termijn vangt aan op het moment van feitelijke levering van de zaak c.q. op het moment van het verrichten van de dienst.
 2. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door ADAMS CLASSIC CARS geleverde zaken is na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk.
 3. Retourgezonden zaken worden niet aangenomen tenzij tevoren schriftelijk door ADAMS CLASSIC CARS is geaccordeerd. Zij dienen franco te zijn verzonden in de originele onbeschadigde verpakking.

Artikel 12 - Garantie

 1. Met inachtneming van hetgeen hieromtrent elders in deze algemene voorwaarden is gesteld, garandeert ADAMS CLASSIC CARS de kwaliteit respectievelijk de goede werking van door derden geleverde producten en/of zaken, doch deze garantie reikt nimmer verder dan de garantie die aan ADAMS CLASSIC CARS door zijn leveranciers wordt gegeven.
 2. Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking door ADAMS CLASSIC CARS geleverde producten en/of zaken zal door ADAMS CLASSIC CARS de koper cq wederpartij desgevraagd op de hoogte stellen. Door ADAMS CLASSIC CARS geleverde producten en/of zaken vallende onder de fabrieksgarantie, dienen ter garantiebeoordeling franco aan ADAMS CLASSIC CARS te worden gezonden. ADAMS CLASSIC CARS verplicht zich tot ondersteuning van gegrond lijkende garantieaanspraken van de wederpartij jegens fabrikant.
 3. Klachten van de wederpartij inhoudende dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken cq uitvoering van de opdracht, door middel van een aangetekende brief ter kennis van ADAMS CLASSIC CARS te zijn gebracht, bij gebreke waarvan de wederpartij geen enkel recht te dier zake jegens ADAMS CLASSIC CARS kan doen gelden, tenzij ADAMS CLASSIC CARS de klacht alsnog als geaccepteerd wenst te beschouwen en te kennen geeft deze te zullen behandelen.
 4. Indien een tijdig ingediende klacht cq een door ADAMS CLASSIC CARS geaccepteerde klacht gegrond wordt bevonden en betrekking heeft op door ADAMS CLASSIC CARS geleverde zaken, dan is ADAMS CLASSIC CARS slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit.
 5. Ontstane defecten die het gevolgd zijn van opzet, nalaten van normaal onderhoud, reparatie-, onderhoudswerkzaamheden en/of onjuiste inbouw/aansluiting door de wederpartij en/of derden, slechte behandeling, verkeerd gebruik en/of reparaties of defecten die een direct gevolg zijn defecte elektronische apparatuur zijn uitgesloten van garantie. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie ter zake van defecten die zijn ontstaan ten gevolge van de bij de motor behorende, doch niet door ADAMS CLASSIC CARS gecontroleerde appendages, alsmede ter zake van defecten en schades, die ontstaan door deelnemen aan wedstrijden of snelheidsproeven. De garantie strekt zich niet uit tot motoren die LPG/Gas als brandstof hebben.
 6. Alle elektronische onderdelen zoals gevers, computers, sensoren, modules enz. alsmede gebruikte onderdelen zijn uitgesloten van garantie.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 1. ADAMS CLASSIC CARS is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijke of onmiddellijke geleden schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door gebruik van door ADAMS CLASSIC CARS geleverde producten en/of zaken, tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld van ADAMS CLASSIC CARS.
 2. ADAMS CLASSIC CARS is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of waardevermindering van producten en/of zaken ontstaan tijdens verzending ervan.
 3. ADAMS CLASSIC CARS is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet dier personen. Met inachtneming van het hiervoor gestelde reikt de aansprakelijkheid van ADAMS CLASSIC CARS nimmer verder dan de dekking van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 4. Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen, gegevens betreffende specificaties of meegeleverde accessoires, enz., op de internetsite AdamsCC.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 14 - Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten welke door ADAMS CLASSIC CARS worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Elk geschil tussen partijen wordt uitsluitend door een Nederlands gerecht beslecht.
 2. Bij onenigheid over de uitleg van onderhavige algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.
 3. De werking van elk internationaal verdrag ter zake de koop van roerende lichamelijke goederen waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien ADAMS CLASSIC CARS in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de wederpartij de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan ADAMS CLASSIC CARS verschuldigd.